VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť:
Tatry HONKA Village, s.r.o., Dostojevského 4532/41, Poprad 058 01, IČO: 36 455 962, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11218/P, zastúpená konateľom Ing. Ľuboslavou Osvaldovou  (ďalej ako "spoločnosť alebo prevádzkovateľ"). 

Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom. V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

e – mail:                               info@pozemkyvtatrach.sk

tel. číslo.:                             + 421 52 788 41 31

sídlo:                                     Tatry HONKA Village, s.r.o., Dostojevského 4532/41, Poprad 058 01

 

Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre túto webovú stránku  (ďalej ako "naša webová stránka")  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Tatry HONKA Village, s.r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

 

1.  BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov. 

Spoločnosť Tatry HONKA Village, s.r.o. dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

 

2.  ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

2.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci zákazníci, klienti, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov.

 

2.2 Účel  spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie 

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb 

Kategória osobných údajov:

- meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt, podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti) 

Účel spracúvania:

- účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Právny základ:

- v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť 

Lehota na vymazanie:

- 5 rokov od vybavenia žiadosti

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Kategória osobných údajov:

- meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, názov spoločnosti, kontaktné údaje (firemné)

Účel spracúvania:

- obchodná  komunikácia, vedenie databázy zástupcov,  respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Právny základ:

- V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Aký oprávnený záujem?

Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej). 

Lehota na vymazanie:

- 1 rok od ukončenia zmluvného vzťahu

Účtovníctvo

Kategória osobných údajov:

- titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

Účel spracúvania:

- vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

Právny základ:

- v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť 

Lehota na vymazanie:

- 10 rokov

 

 

Sociálne siete

Kategória osobných údajov:

- meno, priezvisko, prezývka, profil, fotka

Účel spracúvania:

- účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientom.

Právny základ:

- V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom funpage, informovanie o novinkách.... 

Lehota na vymazanie:

- po dobu pokým nevymaže príspevok prevádzkovateľ, alebo komentujúca strana

Registratúra

Kategória osobných údajov:

- kontaktné údaje, predmet korešpondencie

Účel spracúvania:

- vedenie prijatej a odoslanej pošty  (vrátane elektronickej pošty) vedenie registratúry a zoznamom

Právny základ:

- v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a c)  – oprávnený záujem v spojitosti so zákonnou povinnosťou

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami.

Lehota na vymazanie:

- podľa účelu spracúvania.

Marketing

Kategória osobných údajov:

- e-mail, meno a priezvisko

Účel spracúvania:

- Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov, vianočných pozdravov resp. informácií týkajúcich sa informácií o značke HONKA.

Právny základ:

- v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Aký oprávnený záujem?

Informovanie existujúcich klientov o svojich novinkách.

Lehota na vymazanie:

- 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Zmluvy

Kategória osobných údajov:

- meno, priezvisko, titul, adresa, bydlisko, dátum narodenia,  banka – číslo účtu, číslo OP (údaje uvedené na Zmluve)

Účel spracúvania:

- účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu. 

Právny základ:

- v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – zmluvná povinnosť

Lehota na vymazanie:

- 10 rokov

Podpora

Kategória osobných údajov:

- meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje (údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie povolení)

Účel spracúvania:

- účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zastupovanie na úradoch, predkladanie návrhov, riešení na získanie stavebného povolenia, inžinieringu, koordinácia riešení interiérov/exteriérov atď. 

Právny základ:

- V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia v spojitosti s čl. 6 ods. 1 písm. c)  - zákonná/zmluvná povinnosť

Lehota na vymazanie:

- 10 rokov

Uchádzači o zamestnanie

Kategória osobných údajov:

- údaje zo životopisu

Účel spracúvania:

- žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov MIMO výberového konania 

Právny základ:

- V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia -súhlas dotknutej osoby

Lehota na vymazanie:

- 1 mesiac od zaslania životopisu

Uchádzači o zamestnanie

Kategória osobných údajov:

- údaje zo životopisu

Účel spracúvania:

- výber zamestnancov (na konkrétnu pozíciu) 

Právny základ:

- V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – predzmluvný vzťah

Lehota na vymazanie:

- 3 mesiace od ukončenia výberového konania

 

3. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a  čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

✓ Facebook ✓ INSTAGRAM

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

4. TRETIE STRANY

4.1 OÚ sú spracúvane aj našimi sprostredkovateľmi.

4.2 Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.:

• Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing).

• Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky).

• Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

 • INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States,

• Účtovná spoločnosť, advokátské kancelárie, marketingovej agentúre, IT spoločnosti,

• Programátori,  webhosting,

• Slovenská pošta.

 

5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

6. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie  svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

Prevádzkovateľ využíva na stránke „cielenú reklamu“. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie personalizovanej  reklamy s  využitím aplikácií na remarketing. Osobné údaje, ktoré spracúvame  IP, dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky). Právnym základom je náš oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

9. IP ADRESA  

 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. |

IP adresa sa stáva OÚ ak: IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne sinou identifikáciou (meno, email...),

•statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,

•dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba  má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na obmedzenie, (vi) právo na prístup k informáciám.

 

 

 Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných OÚ.

 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

-          sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

-          spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

 

 

 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade  bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď   a to spôsobom,  akým požiadala dotknutá  osoba  alebo podľa jej požiadavky.

 

 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach.

Návrh musí obsahovať: 

-          údaje o navrhovateľovi

-          proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené

-          dôkazy na podporu tvrdení.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

12. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

12.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ? 

Cookies, ktoré sa na našej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

•Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

•Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

•Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

•Opera:help.opera.com

•Safari:support.apple.com

 

Využívame tieto cookies.

Potrebné

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Cookie

Účel

Poskytovateľ

Typ

Trvanie

KCMS-SYSTEM

 

Systém manažmentu obsahu.(redakčný systém)

 

Iné

1 rok

KCMS-SYSTEM-ID

 

Systém manažmentu obsahu. (redakčný systém)

 

Iné

1 rok

 

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

 

Cookie 

Poskytovateľ  

Účel 

Trvanie 

Typ 

_gid

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.

 

1 deň

Analytics

_ga

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

 

2 roky

Analytics

_gat

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný programom Google Universal Analytics na zníženie rýchlosti žiadostí o obmedzenie kolízie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

1 minútu

Analytics

 

 

 

 

Pluginy sociálnych sietí

 

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

 

12.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky.  používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

 

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.7.2020 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.